DINGtiid

Werkgever
DINGtiid

Frysk: 

Wat is DINGtiid?

DINGtiid is de namme fan it Orgaan foar de Fryske taal.

Wetlike opdracht
De wet Gebruik Friese taal is op 1 jannewaris 2014 yngien. Dy wet regelet it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik en rjochtsferkear. Yn dy wet stiet dat der in Orgaan foar de Fryske taal is dat as taak hat en befoarderje de likense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân. DINGtiid docht dat troch advisearjen en sinjalearjen, mar sjocht syn taak ek breder.

De namme DINGtiid
In ‘ding’ wie yn de tiid fan de âlde Germanen in gearkomste dêr’t de frije mannen yn byinoar roppen waarden om in kwestje of skeel te besprekken. Sa’n kwestje waard fan alle kanten besjoen en besprutsen. Uteinlik joech de Asega, in wetskenner, syn advys. It Orgaan fan de Fryske taal set it ‘ding’ yn in nij perspektyf. As in ûnderwerp aktueel is, tige de muoite wurdich is of koartsein: om’t it der de tiid foar is, ropt it Orgaan minsken byinoar yn in DING. Dan kin it gean om saakkundigen, ynwenners of krekt ek bûtensteanders. It doel fan in DING is om in ûnderwerp fan ferskate ynfalshoeken út te besprekken, kennis te dielen, te hearren wat goed en net goed giet, foar- en neidielen te besjen. En om mei al dy ynformaasje in stap fierder te kommen. Yn de foarm fan in advys, fan gearwurkingsôfspraken, fan in idee foar in projekt, fan it fergrutsjen fan bewustwêzen, neam mar op. Dêrom: DINGtiid, Orgaan foar de Fryske taal.

 

Nederlands:

Wat is DINGtiid?

DINGtiid is de naam van het Orgaan voor de Friese taal.

Wettelijke opdracht
De wet Gebruik Friese taal is op 1 januari 2014 van kracht geworden. Die wet regelt het gebruiken van het Fries in het bestuurlijk en rechtsverkeer. In die wet staat dat er een Orgaan voor de Friese taal is, dat als taak heeft om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen. DINGtiid doet dat door te adviseren en te signaleren, maar ziet zijn taak ook breder.

De naam DINGtiid

Een ‘ding’ was in de tijd van de oude Germanen een vergadering waar de vrije mannen bij elkaar werden geroepen om een kwestie of geschil te bespreken. Zo’n kwestie werd van alle kanten bekeken en besproken. Uiteindelijk gaf de Asega, een wetskenner, zijn advies. Het Orgaan van de Friese taal zet het ‘ding’ in een nieuw perspectief. Als een onderwerp actueel is, zeer de moeite waard is, kortom: omdat de tijd er rijp voor is, roept het Orgaan mensen bij elkaar in een DING. Dat kunnen deskundigen zijn, inwoners of juist ook buitenstaanders. Doel van een DING is om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken, kennis te delen, te horen wat goed en niet goed gaat, voor- en nadelen af te wegen, en om met al die informatie een stap verder te komen. In de vorm van een advies, van samenwerkingsafspraken, van een idee voor een project, van de groei van bewustzijn, noem maar op. Vandaar: DINGtiid, Orgaan voor de Friese taal.

Kontakt

Postadres
DINGtiid orgaan foar de Fryske taal
Westersingel 4 (keamer 0.11)
8913 CK Ljouwert

ynfo@dingtiid.frl  -Tjallien Kalsbeek, sekretariaat

anne@dingtiid.frl  -Anne Tjerk Popkema, bestjoersadviseur

froukje@dingtiid.frl -Froukje Sijtsma, kommunikaasje

06 - 52 479 339

E-mail mij vacatures van deze recruiter
Ontvang per e-mail nieuwe vacatures op basis van deze zoekopdracht.

Wanneer u deze vacaturemelding maakt, sturen we u een selectie van opdrachten die overeenkomen met uw criteria. Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn van toepassing op deze dienst.

Andere marketingcommunicatie

We willen u graag per e-mail op de hoogte houden van vacatures en diensten van Juridische Banenbank.


In alle e-mails staat helemaal onderaan een koppeling waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden.

Nieuwste vacatures van DINGtiid