Meewerkend Bureaudirecteur

Het speelveld

De orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam is de beroepsorganisatie van de circa 2000 advocaten in het arrondissement. De leden van de orde kiezen de deken en de raad van de orde.

De taken van de deken zijn het toezicht op de advocaten in het arrondissement en het bemiddelen bij en het behandelen van klachten over advocaten.

De raad van de orde ondersteunt, controleert en houdt toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van de advocaat-stagiaires. Daarnaast behartigt de raad van de orde de belangen van de advocaten in het arrondissement en bevordert de raad een goede praktijkoefening, in het belang van een goede rechtsbedeling.

Het bureau

De deken en de raad worden bij hun taken ondersteund door het bureau van de orde. Het bureau bestaat uit drie stafjuristen, een meewerkend bureaudirecteur, vier secretaresses en een medewerker boekhouding en gegevensbeheer.

Het bureau richt zich vooral op de ondersteuning van de deken bij het toezicht en de bemiddeling bij en behandeling van klachten. Ter ondersteuning van de raad verzorgt het bureau gedeeltelijk het toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van advocaat-stagiaires. Daarnaast is het bureau de eerste lijn voor de informatievoorziening aan advocaten ter ondersteuning van een goede praktijkuitoefening. Tot slot speelt het bureau een rol in de landelijke coördinatie van de werkzaamheden van de lokale ordes. Voor het bureau wordt een meewerkend bureaudirecteur gezocht.

De functie

De meewerkend bureaudirecteur is vooral verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bureau. Om die reden organiseert en onderhoudt de bureaudirecteur een periodiek werkoverleg op het bureau, waarbij de verschillende taken van het bureau in overleg worden verdeeld. Daarnaast bewerkstelligt de bureaudirecteur optimale communicatie tussen het bureau en de relevante partijen, zoals deken, raad en andere ordes, waaronder ook wordt begrepen de ondersteuning van de secretaris en de penningmeester van de raad.

De bureaudirecteur is nadrukkelijk meewerkend. Dat betekent dat ook werkzaamheden als die van een stafjurist verricht moeten worden, zoals het opstellen van visies over ingediende klachten en het uitvoeren van kantoorbezoeken. Hiermee wordt beoogd dat de bureaudirecteur uit eerste hand kennis heeft van de werkzaamheden van de stafjuristen en breed inzetbaar is. De stafjuristen zijn, naast hun uitvoerende werkzaamheden, ieder verantwoordelijk voor een beleidsterrein op het gebied van toezicht of klachtenbehandeling.

De taken

De taken van de meewerkend bureaudirecteur zijn meer gedetailleerd de volgende:

 • In het kader van management:
  • het stimuleren en onderhouden van geregeld werkoverleg en een gezonde werkverdeling;
  • het jaarlijks houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
  • de supervisie over:
   • de boekhouding;
   • facilitaire zaken;
   • communicatie;
   • de voorlichting aan advocaten en potentiële klagers;
  • het afleggen van verantwoording over het gevoerd beleid aan een selectie van de leden van de raad.
 • In het kader van de toegang tot de beroepsgroep:
  • het meedenken over de te nemen besluiten over advocaat-stagiaires en het beleid dienaangaande.
 • In het kader van proactief en risicogestuurd toezicht:
  • het uitvoeren van een aantal kantoorbezoeken per jaar.
 • In het kader van reactief toezicht en klachten en bemiddeling:
  • het mede ondersteunen van een aantal bemiddelingen per jaar (tussen advocaten onderling, advocaten en klagers en tussen advocaat-stagiaires en hun kantoren);
  • het mede opstellen van een aantal visies per jaar over ingediende klachten;
  • het mede ondersteunen bij het opstellen van een aantal bestuursrechtelijke besluiten.
 • In het kader van het bestuur van de orde:
  • het samen met andere medewerkers van het bureau, deken en/of raadsleden voorbereiden van de vergaderingen van de raad van de orde, het dekenberaad, het landelijk overleg van bureaudirecteuren en andere (landelijke) overlegorganen;
  • het samen met de raad voorbereiden van de vergadering van de orde;
  • mogelijk roulerend met de stafjuristen:
   • het notuleren van de vergaderingen van de raad van de orde en de andere vergaderingen;
   • het bezoeken van de relevante overleggen.

De nadere details

Voor deze functie is een met goede resultaten afgeronde studie Nederlands recht, werkervaring in de advocatuur en leidinggevende ervaring vereist. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over een sterk analytisch vermogen, goede contactuele eigenschappen, flexibele en positieve instelling, verantwoordelijkheidsgevoel en servicegerichtheid. Hij/zij moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken en hart hebben voor de advocatuur en de rechtzoekende. Kennis op het gebied van advocatuurlijk tuchtrecht en toezicht strekt tot aanbeveling.

De raad hanteert voor de advocatuur marktconforme arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 32 tot 40 uur per week. 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Paul van Lange, secretaris van de raad van de orde via 06-22913174 of vanlange@deken-rotterdam.nl. Aan dat laatste adres kunt u ook uw sollicitatie richten.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch, Overig