Stafjurist - nadruk op particuliere klagers en stagiaires

Het speelveld

De orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam is de beroepsorganisatie van de circa 2000 advocaten in het arrondissement. De leden van de orde kiezen de deken en de raad van de orde.

De taken van de deken zijn het toezicht op de advocaten in het arrondissement en het bemiddelen bij en het behandelen van klachten over advocaten.

De raad van de orde ondersteunt, controleert en houdt toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van de advocaat-stagiaires. Daarnaast behartigt de raad van de orde de belangen van de advocaten in het arrondissement en bevordert de raad een goede praktijkoefening, in het belang van een goede rechtsbedeling.

Het bureau

De deken en de raad worden bij hun taken ondersteund door het bureau van de orde. Het bureau bestaat uit drie stafjuristen, een meewerkend bureaudirecteur, vier secretaresses en een medewerker boekhouding en gegevensbeheer.

Het bureau richt zich vooral op de ondersteuning van de deken bij het toezicht en de bemiddeling bij en behandeling van klachten. Ter ondersteuning van de raad verzorgt het bureau gedeeltelijk het toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van advocaat-stagiaires. Daarnaast is het bureau de eerste lijn voor de informatievoorziening aan advocaten ter ondersteuning van een goede praktijkuitoefening. Tot slot speelt het bureau een rol in de landelijke coördinatie van de werkzaamheden van de lokale ordes.

De bureaudirecteur organiseert en onderhoudt een periodiek werkoverleg op het bureau, waarbij de verschillende taken van het bureau in overleg worden verdeeld. De bureaudirecteur en de stafjuristen verdelen daarbij onder elkaar de werkzaamheden aangaande de ontvangen klachten over advocaten, de verschillende bemiddelingen en de kantoorbezoeken. Hetzelfde geldt voor de te nemen besluiten en de te maken visies over klachten. Daarnaast heeft iedere stafjurist een of meerdere beleidsterreinen waarop de stafjurist zich voor kortere of langere tijd toelegt.

De functie

De thans gezochte stafjurist verdeelt met twee andere stafjuristen het merendeel van de klachten, bemiddelingen, kantoorbezoeken en visies. Qua beleid houdt de gezochte stafjurist zich vooral bezig met particuliere klagers en, daar waar nodig, bijzondere besluiten ten aanzien van advocaat-stagiaires en patronaten.

De taken

De taken van de gezochte stafjurist zijn meer gedetailleerd de volgende:

 • In het kader van de ledenadministratie:
  • het voorbereiden van (weigerings)besluiten patronaat en stage;
  • het voorbereiden van (weigerings)besluiten inschrijving;
  • het voorbereiden van (weigerings)besluiten stageverklaring;
  • het geven van voorlichting aan advocaten over stagiaire-aangelegenheden;
  • het voorstellen van beleid over stagiaire-aangelegenheden.
 • In het kader van proactief en risicogestuurd toezicht:
  • het uitvoeren en verslagleggen van kantoorbezoeken.
 • In het kader van reactie toezicht, klachten en bemiddeling:
  • het voorbereiden en uitvoeren van bemiddelingen tussen advocaten, advocaten en klagers;
  • het aanwijzen van advocaten om bepaalde partijen bij te staan;
  • het uitvoeren van klachtonderzoek;
  • het opstellen van visies over klachten;
  • het voorstellen van beleid t.a.v. particuliere klagers.
 • In het kader van tuchtrecht:
  • het voorbereiden van zittingen t.b.v. van de deken en het zo nodig bijwonen van die zittingen;
  • het mede toezien op de executie van tuchtrechtelijke uitspraken.
 • In het kader van bestuur en organisatie:
  • het samen met andere medewerkers van het bureau, deken en/of raadsleden voorbereiden van de vergadering van de raad van de orde, het dekenberaad, het landelijk overleg van bureaudirecteuren en andere (landelijke) overlegorganen;
  • het samen met de raad voorbereiden van de vergadering van de orde;
  • mogelijk roulerend:
   • het notuleren van de vergaderingen van de raad van de orde en de andere vergaderingen;
   • het bezoeken van de relevante overleggen.

De nadere details

Voor deze functie is een met goede resultaten afgeronde studie Nederlands recht en werkervaring op een advocatenkantoor vereist. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over een sterk analytisch vermogen, goede contactuele eigenschappen, flexibele en positieve instelling, verantwoordelijkheidsgevoel en servicegerichtheid. Hij/zij moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken en hart hebben voor de advocatuur en de rechtzoekende.

De raad hanteert voor de advocatuur marktconforme arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 32 tot 40 uur per week. 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Paul van Lange, secretaris van de raad van de orde via 06-22913174 of vanlange@deken-rotterdam.nl. Aan dat laatste adres kunt u ook uw sollicitatie richten.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch medewerker, Juridisch