Jurist / Legal Counsel

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

Adviseren over een breed scala aan juridische vraagstukken en overeenkomsten en helpen bij het professionaliseren van onze contracten en juridische processen bij Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (zowel de openbare RSM-faculteit als RSM B.V).

De rol

Navigeer door een verscheidenheid aan juridische kwesties en blijf het veranderende juridische landschap waarin RSM opereert voor.

De belangrijkste taken

Je bent verantwoordelijk voor de algemene juridische ondersteuning binnen RSM (zowel de openbare RSM-faculteit als RSM B.V.).

De functie omvat:

• Op verzoek algemeen juridisch advies verstrekken aan alle interne stakeholders;

• Proactief werken aan contractstandaardisatie en streven naar continue verbetering op dit gebied;

• Interne stakeholders adviseren over contractuele zaken met betrekking tot onderzoek en onderwijs, waaronder privacy, gegevensbescherming en intellectueel eigendom;

• Contractonderhandelingen voeren en onderhandelingen ondersteunen vanuit een juridisch perspectief, rekening houdend met zakelijke behoeften;

• Externe adviseurs bijstaan ​​bij geschillen en contractuele geschillen beheren (met uitzondering van arbeidsgeschillen);

• Actief op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen in de aandachtsgebieden met het oog op hun implicaties voor RSM (bijvoorbeeld open science / open access) en de implementatie van haar principes binnen RSM bevorderen;

• Een netwerk opbouwen en contacten onderhouden met de juridische gemeenschap van de universiteit om kennis en beste praktijken te delen;

• Een ambassadeur zijn voor professionele dienstverlening, anderen helpen hun weg te vinden naar de professionele serviceteams van RSM en de universiteit.

Vereiste kwalificaties

Om in aanmerking te komen, dien je:

• in bezit te zijn van een masterdiploma Nederlands recht, met kennis van publiek- en bestuursrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht;

• meerdere jaren ervaring te hebben in het opstellen, onderhandelen en bewaken van contracten;

• meerdere jaren ervaring te hebben in het adviseren over juridische kwesties aan een diverse interne stakeholders;

• affiniteit te hebben met een onderzoeks- en onderwijs gedreven omgeving;

• ervaring te hebben met samenwerking op het snijvlak van academische en private partijen.

Het is een pré als je:

• ervaring hebt met de Wet op het hoger onderwijs (WHW);

• kennis hebt van Horizon 2020, door de Nederlandse overheid gesubsidieerde onderzoeksprojecten en andere programma's.

Vereiste competenties

In deze rol wordt van je verwacht dat je uitstekende juridische vaardigheden combineert met het vermogen om effectief te opereren in complexe omgevingen.

Dat betekent dat je moet beschikken over:

• uitstekende juridische en analytische vaardigheden;

• uitstekende adviesvaardigheden;

• het vermogen om de verschillende belangen van de organisatie in evenwicht te brengen, inclusief het juridische belang;

• een zeer sterk gevoel voor nauwkeurigheid en uitstekende schrijfvaardigheid;

• sterke interpersoonlijke en interculturele communicatieve vaardigheden;

• sterke communicatieve vaardigheden om juridische zaken te vertalen in communicatie naar interne en externe belanghebbenden;

• het vermogen om zelfstandig maar ook in teams te werken;

• het vermogen om samen te werken en te communiceren met verschillende stakeholders binnen en buiten RSM (zowel de openbare RSM-faculteit als RSM B.V.);

• het vermogen om prioriteiten te stellen en te presteren onder tijdsdruk;

• een hands-on, servicegerichte en proactieve houding;

• uitstekende beheersing van het Engels (C1) en Nederlands (C2), zowel mondeling als schriftelijk.

Wij bieden

Wij bieden een parttime aanstelling van 0,6 fte, voor een tijdelijke aanstelling van een jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen is er eventueel een verlenging mogelijk. Als alternatief kunnen vergelijkbare functies beschikbaar komen aan de Erasmus Universiteit.

De arbeidsvoorwaarden komen overeen met de cao Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en kan variëren van minimaal € 3.746 (schaal 11 CAO NU) bruto per maand tot maximaal € 5.826 bruto per maand (schaal 12 CAO NU) op basis van een voltijds contract van 38 uur.

De Erasmus Universiteit heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantietoeslag van 8 procent, een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en een flink aantal vakantiedagen.

RSM waardeert de inbreng van haar medewerkers en gelooft in levenslang leren. De universiteit voert een actief loopbaanontwikkelings- en mobiliteitsbeleid om de professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen. RSM-medewerkers kunnen deelnemen aan cursussen en trainingen om de vaardigheden te leren en kwalificaties te behalen die ze nodig hebben om hun functie met succes uit te oefenen of om hen voor te bereiden op nieuwe kansen.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Meld je aan voor 6 december 2020. Graag solliciteren via crutten@rsm.nl. of https://www.rsm.nl/about-rsm/vacancies/legal-counsel-1/  en zorg voor:

•            sollicitatiebrief

•            curriculum vitae.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Claudia Rutten via crutten@rsm.nl.

Afdeling

The Dean's Office ondersteunt de decaan en de brede school via een aantal functies, waaronder het secretariaat van het decaan en de juridische afdeling.

RSM

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is one of Europe’s top-ranked business schools. RSM provides ground-breaking research and education furthering excellence in all aspects of management and is based in the international port city of Rotterdam – a vital nexus of business, logistics and trade. RSM’s primary focus is on developing business leaders with international careers who can become a force for positive change by carrying their innovative mindset into a sustainable future. Our first-class range of bachelor, master, MBA, PhD and executive programmes encourage them to become critical, creative, caring and collaborative thinkers and doers. Study information and activities for future students, executives and alumni are also organised from the RSM office in Chengdu, China.  www.rsm.nl

RSM is an equal opportunity employer and explicitly encourages applications from candidates of all genders, ethnicities, and nationalities.

__________________________________________________________

Legal Counsel 

Job summary:

Advise on a wide range of legal issues and agreements and help professionalise our contracts and legal processes at Rotterdam School of Management, Erasmus University (both the public RSM faculty and RSM B.V).

Your role

Navigate a variety of legal issues and stay ahead of the changing legal landscape in which RSM operates.

Your main tasks

You will be responsible for providing general legal support within RSM (both the public RSM faculty and RSM B.V.).

The job aims to:

 • Provide general legal advice to all internal stakeholders upon request
 • Pro-actively work on contract standardization and strive for continuous improvement in this field
 • Advise your stakeholders on contractual matters related to research and education, including privacy, data protection and intellectual property
 • conduct contract negotiations and support negotiations from a legal perspective, taking into account business needs
 • assist outside counsel in litigation, and manage contractual disputes (excluding employment disputes)  
 • actively keep abreast of legal developments in the focus areas with a view to their implications for RSM (for example open science/open access) and promote implementation of its principles within RSM
 • build a network and liaise with the university’s legal community to share knowledge and best practice
 • be an ambassador for professional services, helping others find their way to the professional services teams at RSM and the university.

Required qualifications

To be eligible, you must:

 • hold a master degree in Dutch law, with knowledge of public and administrative law, contract law and intellectual property law
 • have multiple years’ experience in the preparation, negotiation and monitoring of contracts
 • have multiple years’ experience in advising on legal issues to a diverse group of internal clients
 • have affinity with a research and education-driven environment.
 • experience in collaborating at the interface between academic and private parties
   
  And it’s an advantage if you have:
 • experience with the Dutch Higher Education Act (WHW)
 • knowledge of Horizon 2020, Dutch government-subsidised research projects and other programmes.

Your required competencies

In this role, you’re expected to combine excellent legal skills with the ability to effectively operate in complex environments.

That means, you need to have:

 • excellent legal and analytical skills
 • excellent advisory skills
 • the ability to balance the different interest of the organisation, including the legal interest
 • a very strong sense of accuracy and excellent writing skills
 • strong interpersonal and intercultural communication skills
 • strong communication skills to translate legal matters in communications towards internal and external stakeholders
 • the ability to work independently but also in teams
 • the ability to collaborate and interact with various stakeholders within and outside of RSM (both the public RSM faculty and RSM B.V.)
 • the ability to prioritise and perform under time constraints
 • a hands-on, service-oriented and proactive attitude
 • excellent command of English (C1) and Dutch (C2), both spoken and written.

We offer

We offer a part-time position of 0.6 FTE, for a temporary position of one year. Depending on developments there may be an extension possible. Alternatively, similar positions may become available at Erasmus University.

The conditions of employment correspond with the collective labour agreement for Dutch Universities (CAO NU).

Salary is subject to training and experience and may vary from a minimum of € 3,746 (scale 11 CAO NU) gross per month up to a maximum of € 5,826 gross per month (scale 12 CAO NU), based on a full-time contract of 38 hours.

Erasmus University has attractive employment conditions, which include a holiday allowance of 8 per cent, an end-of-year bonus of 8.3 per cent, and a considerate amount of vacation days.

RSM values the input of its employees and believes in lifelong learning. The university has an active career development and mobility policy to support the professional development of employees. RSM staff can join courses and training to learn the skills and earn qualifications they need to successfully carry out their position, or to prepare them for new opportunities.

Applications

Are you interested in this role? Please apply before December 6, 2020 via crutten@rsm.nl or https://www.rsm.nl/about-rsm/vacancies/legal-counsel-1/  . Make sure to send your:

 • application letter
 • curriculum vitae. 

If you have any questions about position, please contact Claudia Rutten via crutten@rsm.nl.

Department

The Dean's Office supports the Dean and the wider school through a number of functions, amongst which the Deans’s Office secretariat and the Legal Office.

About RSM

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is one of Europe’s top-ranked business schools. RSM provides ground-breaking research and education furthering excellence in all aspects of management and is based in the international port city of Rotterdam – a vital nexus of business, logistics and trade. RSM’s primary focus is on developing business leaders with international careers who can become a force for positive change by carrying their innovative mindset into a sustainable future. Our first-class range of bachelor, master, MBA, PhD and executive programmes encourage them to become critical, creative, caring and collaborative thinkers and doers. Study information and activities for future students, executives and alumni are also organised from the RSM office in Chengdu, China.  www.rsm.nl

RSM is an equal opportunity employer and explicitly encourages applications from candidates of all genders, ethnicities, and nationalities.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Dienstverlening algemeen, Jurist, Legal Counsel, Universiteit/HBO Onderwijs