Medewerker (m/v) met juridische of een bestuurskundige achtergrond

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is een zelfstandig bestuursorgaan dat o.a. verzoeken om vergunningen van transportondernemingen behandelt. De NIWO ressorteert onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In een twee minuten durend filmpje dat op onze website staat, zie je de context van de vergunningverlening: https://www.niwo.nl/film

De NIWO is op zoek naar een medewerker (m/v) met juridische of een bestuurskundige achtergrond

Functieomschrijving

De inhoud van de functie is tweeledig. Enerzijds zal de medewerker werkzaam zijn op de afdeling beleid, bezwaar en beroep en anderzijds ondersteunt de medewerker internationale zaken.

Beleid, bezwaar en beroep

Voor het werk op de afdeling beleid, bezwaar en beroep zijn Europese verordeningen, de Wet wegvervoer goederen, de Algemene wet bestuursrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Wet Bibob het meest relevant. De medewerker die wij zoeken zal - na een korte inwerkperiode - worden belast met:

 • het schrijven van complexere beschikkingen van eerste aanleg-zaken (buiten behandelingen, afwijzingen en intrekkingen);
 • het behandelen van bezwaarschriften (en op termijn beroepszaken);
 • het ondersteunen bij Bibob-zaken;
 • het opstellen van beleidsadviezen voor de directie en/of het ministerie; en
 • het inhoudelijk beantwoorden van vragen van collega’s of justitiabelen.

Je legt regelmatig contact met transportondernemers, het ministerie, handhavingsinstanties (ILT, politie, OM) en brancheorganisaties.

Soms krijgt een ingewerkte medewerker de verantwoordelijkheid voor een project, zoals in het verleden voor de implementatie van het nieuwe automatiseringssysteem, de vormgeving en implementatie van nieuwe door de minister opgedragen taken en de bouw van een voertuigregistratiesysteem.

Kern van de werkwijze: in dialoog met de andere juristen (groepje bestaande uit momenteel 4 personen) en met de directie komen tot beslissingen, tot nadere vormgeving van beleidsregels, resultaat gericht overleg met ketenpartners, etc. In individuele gevallen is sensitiviteit om maatwerk te leveren essentieel.

Internationaal

De NIWO wil haar taken goed uit kunnen voeren. In het licht van diverse internationale ontwikkelingen heeft de NIWO daarom o.a. als ambitie om een coördinerende rol te spelen in de afstemming tussen de Europese vergunningverlenende organisaties over een gezamenlijke en geharmoniseerde uitvoering van die ontwikkelingen. Dit vraagt om een geïntensiveerde inzet op het aanhalen van de relaties met buitenlandse zusterorganisaties en op het inrichten van een vast internationaal netwerk. In samenspraak met twee collega’s worden de internationale ambities van de NIWO gerealiseerd.

De medewerker zal in deze rol worden belast met:

 • de taak om – in samenspraak met de Europese zusterorganisaties – te streven naar uniformiteit van de wet- en regelgeving op het gebied van het goederenvervoer over de weg.
 • het opstellen van beleidsadviezen voor de directie of het ministerie.
 • het deelnemen aan internationale overleggen, zoals het International Transport Forum of de Gemengde Commissies met niet-Europese landen.
 • het volgen van voor de NIWO relevante internationale ontwikkelingen.
 • het onderhouden van relaties met Europese zusterorganisaties, waaronder het organiseren van internationale conferenties.
 • het beantwoorden van internationale vraagstukken (zowel intern als extern) voor zover dit de taken van de NIWO betreffen.
 • het bijhouden van de internationale website.

Vergelijkbare zoekopdrachten: Juridisch medewerker, Overheid